Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale (Tabela 1).

Tabela 1. Prognoza tempa wzrostu PKB i inflacji w latach 2018-2019

  IV kw. 2017 2017 2018 2019
PKB 5,4 4,6 3,9 3,4
  • Spożycie gospodarstw domowych
4,8 4,8 4,1 3,8
  • Inwestycje
18,0 5,4 6,3 5,1
  • Eksport netto (wkład do wzrostu PKB)
0 -0,1 -0,3 -0,5
  • Popyt krajowy
5,4 4,7 4,2 3,9
Inflacja (CPI) 2,2 2,0 2,4 2,8

Źródło: Dane GUS i NBP. Prognoza własna.

Uwagę zwraca znaczący, 18% wzrost inwestycji w IV kw. 2017 r. (1,2% w ciągu trzech pierwszych kwartałów). Jest to efekt skokowego wzrostu inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz w mniejszym stopniu, nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dużych, z przeważającym udziałem kapitału państwowego. Skłonność do inwestycji przedsiębiorstw prywatnych jest zdecydowanie niższa i wiąże się z pogarszającą się rentownością tych przedsiębiorstw wynikającą z większego wzrostu kosztów niż wydajności pracy. Jednocześnie przedsiębiorstwa produkcyjne odpowiadając na utrzymujący się duży przyrost popytu konsumpcyjnego pracują od co najmniej trzech kwartałów przy maksymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

W kolejnych latach, chcąc utrzymać aktualne zdolności wytwórcze, przy malejącym, lecz wciąż wysokim przyroście popytu konsumpcyjnego, tempo wzrostu nakładów brutto na maszyny i urządzenia powinno w przedsiębiorstwach utrzymywać się na poziomie ok. 5% w skali roku. Wydaje się, że nawet biorąc pod uwagę niepewność instytucjonalną (wykres 1a) takie tempo nakładów jest osiągalne, szczególnie w I połowie 2018 r., gdy tempo wzrostu konsumpcji powinno wyraźnie przekraczać 4%.

Wykres 1. Tempo wzrostu PKB i inflacji (w %). Prognoza na lata 2018-2019.

[1a] Ścieżka centralna prognozy PKB na lata 2018-2019 oraz niepewność koniunkturalna i instytucjonalna.

[1b] Ścieżka centralna inflacji (CPI) z obszarami niepewności koniunkturalnej i innej niż koniunkturalna.

Źródło: Dane GUS i NBP. Prognoza własna.

Analizując wykres 1a warto zwrócić uwagę na nadspodziewanie dobre wykorzystanie koniunktury zewnętrznej pozwalające na wysokie przyrosty PKB, szczególnie w III i IV kwartale 2017 r. Pełne wykorzystanie korzystnej koniunktury potrwa prawdopodobnie do III kw. 2018 r. W kolejnych okresach może dominować negatywny wpływ czynników krajowych.

Mimo dodatniej luki popytowej w 2018 r. i prawdopodobnie w I połowie 2019 r., nawet w pesymistycznym scenariuszu nie należy oczekiwać wzrostu inflacji powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP (wykres 1b).

dr Jan Przystupa