Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

W dniu 15 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja nt. "Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych", zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polską Organizację Handlu i Dystrybucji.

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”. Rocznik składa się z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 22 artykuły.

Podczas Konferencji wygłoszono 3 referaty, nawiązujące do treści zawartych w Roczniku. Pani dr hab. Aleksandra Grzesiuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wygłosiła referat nt. Polskie sieci handlowe w procesie internacjonalizacji. Studium przypadku CCC, w którym przedstawiono dylematy polskich przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie firmy CCC) decydujących się na umiędzynarodowienie swojej działalności.

Referat nt. Przejawy cyfryzacji w handlu detalicznym w Polsce wygłosiła dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK-PIB, w którym zidentyfikowała obszary, przejawy i korzyści wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w handlu detalicznym. Autorka referatu podjęła próbę określenia jak rewolucja cyfrowa zmienia handel w Polsce, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, komunikację z partnerami biznesowymi i konsumentami.

Pan prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił referat nt. Rola lidera w budowaniu zespołu w przedsiębiorstwie handlowym, w którym wykazał, że skuteczność pracy zespołu jest w dużej mierze efektem zaangażowania lidera w ustalanie celu i budowanie strategii firmy, koncentracji wysiłków na sukcesie zespołu a nie osobistych korzyściach. W dobie cyfryzacji i pojawiających się nowych zjawisk na rynku pracy (brak pracowników, nowe zawody) rośnie znaczenie lidera w budowaniu zespołu.

W drugiej części Konferencji przeprowadzono dyskusję panelową nt. Budowanie przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych, którą poprowadziła dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:

 • Kluczowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych w Polsce w perspektywie 2020 r.
 • Czy aktualne zmiany w gospodarce (np. wysokie tempo wzrostu, wzrost dochodów ludności) sprzyjają rozwojowi handlu? A czy zmiany przepisów prawa temu sprzyjają?
 • Jak czynniki otoczenia dalszego przedsiębiorstw handlowych będą wpływać na rozwój handlu w Polsce w perspektywie 2020 roku?
 • Jak czynniki otoczenia bliższego przedsiębiorstw handlowych (partnerzy biznesowi, klienci, konkurencja) będą wpływać na rozwój handlu w Polsce w perspektywie 2020 roku?

 

 • Nowoczesne narzędzia budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych
 • Rola informacji rynkowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw? Jakie informacje o rynku są najbardziej potrzebne i jednocześnie dostępne, a jakich brakuje firmom handlowym?
 • Które z instrumentów tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa handlowego: cena, jakość oferowanych towarów, poziom obsługi, innowacyjność będą zyskiwać, a jakie tracić na znaczeniu?
 • Jaka będzie rola e-commerce w budowaniu wyróżniającej pozycji konkurencyjnej firmy handlowej na rynku?

 

 • Scenariusze rozwoju handlu FMCG w perspektywie 2020 r.

Czy będzie to:

 • dynamiczny rozwój małych formatów handlu czy raczej umacnianie pozycji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych?
 • rozwój handlu stacjonarnego czy e-commerce?
 • zacieśnienie współpracy partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw FMCG w kraju czy umiędzynarodowienie krajowych firm handlowych?

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli pracownicy naukowi oraz przedstawiciele praktyki handlowej.