Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Dwumiesięcznik "Handel Wewnętrzny": prenumerata roczna 2015 (6 numerów), cena w Instytucie: 240 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Unia Europejska.pl" (poprzedni tytuł "Wspólnoty Europejskie"): prenumerata roczna 2015 (6 numerów), cena w Instytucie: 210 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Konsumpcja i Rozwój
Informujemy, że periodyk pt. „Konsumpcja i Rozwój” od dnia 01.01.2015 r. będzie edytowany wyłącznie w wersji on-line.

 
Publikacja pokonferencyjna pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów. Podsumowanie konferencji” już dostępna w formie elektronicznej.
Publikacja stanowi podsumowanie konferencji pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów”, która odbyła się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dniu 24 października 2014 r.

 

więcej...


 

W dniu 12.01.2015 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Konsumpcja i innowacje zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Współorganizatorem konferencji była firma Goodbrand Social Innovation Partners. Celem konferencji było pokazanie nowego miejsca konsumpcji we współczesnym świecie, wskazanie wyzwań współczesnej konsumpcji i powiązań ich spełnienia z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz wyznaczenie kierunków badań konsumpcji i działań wdrażających efekty badawcze w aspekcie zmierzania do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.
Referaty wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Anna Olejniczuk- Merta - Rola i znaczenie konsumpcji w rozwoju innowacyjnej gospodarki i Paweł Niziński - Czym jest antykonferencja? Dlaczego wykorzystujemy tę formę prowadzenia dyskusji służącej realizacji celów poznawczo-wdrożeniowych?
Następnie odbyły się równolegle sesje dyskusyjne w pięciu zespołach tematycznych:
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Marketingowe i ekonomiczne aspekty innowacji w konsumpcji
- Innowacje a konsumpcja. Konsumpcja a innowacji
- Innowacje społeczne w konsumpcji.
Podsumowanie konferencji stanowiły wystąpienia moderatorów poszczególnych zespołów, którzy przedstawili przebieg dyskusji oraz wnioski wyciągnięte przez ich uczestników. 


24 października br. w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektów" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Iwony Wendel. Organizatorami konferencji byli: IBRKK, ALK oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i firma GoodBrand & Company.
Konferencja, poświęcona praktycznym aspektom innowacji społecznych (ich projektowaniu, realizacji i upowszechnianiu), składała się z dwóch części. W pierwszej przeprowadzono dyskusję panelową, podczas której rozważano kwestie źródeł pozyskiwania informacji nt. innowacyjności społecznej oraz możliwości i zakresu dyfuzji tych innowacji. W panelu uczestniczyli: dr Alicja Adamczak (Urząd Patentowy RP), Leszek Drogosz (Urząd Miasta St. Warszawy), prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Makocka (NCBR), Monika Rozkosz-Deichmann (Fundacja Sedeka), Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego) oraz Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie). Druga część konferencji prowadzona była w formie warsztatów dotyczących projektowania innowacji społecznych. Odbywało się 10 warsztatów, które prowadzili praktycy realizujący innowacje społeczne. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących świat praktyki gospodarczej, nauki, instytucji samorządowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Specjalnie na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów”.


22 października 2014 r. odbyła się w IBRKK ogólnokrajowa konferencja „Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Referaty zagajające wygłosili dr hab. Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób integracja europejska wzmocniła naszą gospodarkę i jej międzynarodową konkurencyjność?
  • jak wpłynęła na poziom życia Polaków?
  • co możemy uznać za sukces, a co za porażkę?
  • jakie są największe wyzwania na następną dekadę?

W panelu wystąpili: dr Bohdan Wyżnikiewicz (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), prof. dr hab. Andrzej Kowalski (dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-P I B), prof. dr hab. Leszek Jasiński (Politechnika Warszawska) i jako moderator, dr hab. Ryszard Michalski (dyrektor IBRKK). Ponadto odbyły się dwie sesje. Sesja I. „Innowacyjność i konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE" - moderatorem była prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa).
Sesja II. „Społeczeństwo polskie w integrującej się Europie" - moderatorem był prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa) (więcej). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in.: MG, MNSW, Uniwersytetu Rzeszowskiego, SGH, UE w Katowicach, IERiGŻ-PIB, SGGW, IBRKK.
Na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej". 


W dniach 5-7 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się jubileuszowa, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty". Tematyka konferencji skupiała się na współczesnych wyzwaniach przeobrażeń marketingu oraz kierunkach rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z partnerów konferencji był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a wśród patronów medialnych znalazł się dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny" wydawany przez Instytut. W konferencji aktywnie uczestniczyli pracownicy IBRKK; Dr Robert Nowacki prowadził debatę panelową poświęconą kierunkom zmian w zachowaniach konsumentów, a mgr Katarzyna Wasilik wypowiadała się na temat idei Sprawiedliwego Handlu.


18 lipca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Importance of the Visegrad cooperation in changing European and global circumstances" zorganizowana przez Visegrad Fund we współpracy z Instytutem Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk, Instytutem Badań Ekonomicznych Słowackiej Akademii Nauk oraz Instytutem Polityki Europejskiej w Pradze.
W konferencji uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK przedstawiając prezentację nt. „Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and USA: A View from Poland". 


W Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 7 lipca 2014 r. odbyła się konferencja nt. „Sprawiedliwy Handel a zrównoważona konsumpcja" zrealizowana w ramach grantu „Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce" nr 2011/03/B/HS4/03727 (NCN).
Wybrane zagadnienia zaprezentowane na spotkaniu:
Rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle krajów UE, Tadeusz Makulski (Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu);
Społeczna odpowiedzialność biznesu a Sprawiedliwy Handel, prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison);
Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu na przykładzie łódzkich konsumentów, mgr Natalia Szubska-Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki);
Znaczenie świadomości konsumentów dla rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu i zachowań konsumentów, prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło (SGH), dr Małgorzata Radziukiewicz (IBRKK);
Sprawiedliwy Handel z perspektywy producentów. O handlu czekoladą z Wybrzeża Kości Słoniowej, dr Błażej Popławski (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne).


W dniu 3 lipca 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: „Dylematy rozwojowe polskiej gospodarki”. Na konferencji zaprezentowane zostały coroczne raporty Instytutu: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014”, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2013 roku” oraz „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2012-2015”. Wybrane zagadnienia z raportów zaprezentowali prof. J. Kotyński, dr J. Sawicki, dr J. Przystupa, dr J. Piotrowski, prof. K. Marczewski, mgr J. Chojna i dr W. Burzyński.


W dniu 4 czerwca 2014 r., w IBRKK odbyła się konferencja międzynarodowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji" nr 2011/03/B/HS4/04417. Konferencja składała się z czterech sesji: Sesja I. Nowe podejście do konsumenta - procesy nieświadome i automatyczne - prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison). Sesja II. Kompetencje współczesnego konsumenta - prezentacja wyników badań z projektu badawczego finansowanego przez NCN - prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski. Sesja III. Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - dr Wilhelma Nikitina (Łotwa), prof. dr hab. Jurij Paczkowski (Ukraina). Sesja IV. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań legislacyjnych - Piotr Stańczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Gości powitał dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor Instytutu. Sesje I i III prowadziła prof. dr hab. Anna Dąbrowska, z-ca dyrektora IBRKK, sesję II poprowadził dr hab. Felicjan Blok, prof. PCz a sesję IV – dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW. W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich w kraju i z zagranicy.


W dniu 27 maja br. National Chengchi University (NCCU) w Tajpej na Tajwanie zorganizował międzynarodową konferencję pt. Proactive EU FTA Strategy and EU - Asian Economic Interactions. Uczestnikami konferencji, oprócz pracowników naukowych NCCU, byli naukowcy z czterech krajów Unii Europejskiej (Francji, Niemiec, Polski i Węgier) oraz z Australii, Hongkongu, Indonezji i Korei Płd. Gościem z Polski była dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która przedstawiła referat pt. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective. Jej wyznaczonym dyskutantem był prof. SanYi Yang z National Chung Hsing University. Referat wstępny pt. South- Economic Relations in the 21st Century wygłosił prof. Marc Williams z University of New South Wales.
Program konferencji dostępny jest tu.


W dniach 22-23 kwietnia 2014 r. w Helsinkach odbyła się wiosenna sesja Grupy Roboczej ds. Handlu Światowego i Cen Surowców Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade). Organizatorem sesji był fiński instytut ETLA (The Research Institute of the Finnish Economy). W pracach przebiegających równolegle w dwóch zespołach badawczych uczestniczyli przedstawiciele IBRKK - dr Łukasz Ambroziak w zespole ds. handlu światowego i Janusz Chojna w zespole ds. cen surowców. Zadaniem zespołów było opracowanie prognoz handlu światowego i cen surowców na lata 2014-2015.
Wyniki prac można znaleźć na stronie internetowej IBRKK poświęconej współpracy zagranicznej
8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się otwarte seminarium, na którym prezentowany był raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013". Z referatami wystąpili: mgr Janusz Chojna nt. Napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycji sektora zagranicznego w Polsce, dr Łukasz Ambroziak nt. Miejsca nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, dr Wojciech Burzyński nt. Warunków poprawy pozycji innowacyjnej kraju i mgr Agata Wancio (SGH) nt. Roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w awansie innowacyjnym Chin. Materiał informacyjny i prezentacje referatów są dostępne na stronie seminarium

10 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęła się czwarta runda rokowań w sprawie transatlantyckiej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) z udziałem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, analizuje m.in. potencjalne korzyści wynikające z umowy TTIP dla europejskich konsumentów w artykule zamieszczonym na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki" zorganizowana przez IBRKK i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD). Powitanie gości oraz słowo wstępne wygłosili dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK i dr Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny POHiD. W części I poświęconej prezentacji treści rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013. Rynek artykułów żywnościowych" referaty wygłosiły: dr U. Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, dr L. Kuczewska, IBRKK, dr hab. H. Górska-Warsewicz, prof. SGGW, dr R. Nestorowicz i dr M. Stefańska z UE w Poznaniu oraz dr hab. A. Grzesiuk, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W części II konferencji odbył się panel nt. Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - ocena stanu, kierunki zmian, którego moderatorem była dr hab. G. Śmigielska, prof. UE w Krakowie. W dyskusji panelowej udział wzięli Pan Andrzej Wojciechiwicz - doradca i przedstawiciele: POHiD, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności i IBRKK. 


Archiwum wydarzeń Instytutu  >> 
 
Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna

Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczne


Nowości wydawnicze
Handel wewnętrzny 5 (2014) Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014] Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2015 r. (6 numerów)
Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów. Podsumowanie konferencji [2014] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu [2014] Konsumpcja w Polsce w 2013 roku [2014]
Polska szkoła makrokonkurencyjności Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2015 r. (6 numerów) Unia Europejska.pl 6/2014 (229). Dwumiesięcznik 
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79