Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Prenumerata czasopism
Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism.

 
Konferencja „Bułgaria i Rumunia - Rynki współpracy dla polskiego biznesu”
Instytut zaprasza na konferencję „Bułgaria i Rumunia - Rynki współpracy dla polskiego biznesu". Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu Al. Jerozolimskie 87.
9 grudnia 2015 r.
 
Konferencja „Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania”
Instytut zaprasza na konferencję „Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania". Konferencja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej UOKiK, Plac Powstańców Warszawy 1.
7 grudnia 2015 r.
 

więcej...


 

W dniach 4-5 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 (8th Food Market & Retail Forum 2015), w którym uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele urzędów i instytucji publicznych. Organizatorem Forum jest Grupa PTWP SA (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości). Uczestnikiem sesji tematycznej nt. Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej fazie przebudowy była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która wygłosiła referat wprowadzający do dyskusji nt. Rynek hurtowy w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju sektora dystrybucyjnego. Moderatorem był Andrzej Wojciechowicz – FMCG Business Consulting. Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia: hurtownicy żywności jako baza logistyczna dla sektora e-commerce, grupy zakupowe – dystrybutorzy znaleźli pomysł na efektywną współpracę?, hurtownik czy już logistyk – kierunki ewolucji sektora hurtowego w Polsce, budowa sieci detalicznych – rynek czeka trudny proces konsolidacji sieci franczyzowych?


W dniach 29-31 października 2015 r. odbyła się w międzynarodowa konferencja w Wuhan w Chinach nt. „International Conference on Transitional Investment and Trade Relations between USA and Emerging - Markets Economies”. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Hubei w Wuhan oraz Transnational Corporations Review z Kanady. Instytut reprezentowała dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która wygłosiła na sesji ogólnej referat pt. “Chinese and South Korean Investment in Poland – a Comparative Study”. Prelegentami na konferencji byli pracownicy naukowi uniwersytetów chińskich oraz goście zagraniczni z: Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Izraela, Kanady, Kolumbii, Słowenii i Turcji. (Dalej)W dniu 8 października 2015 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja”. Organizatorem spotkania był Zakład Strategii Marketingowych. Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. Kolegium Gospodarki Światowej. Uczestnikiem I panelu dyskusyjnego nt. Marki producentów a marki sieci handlowych na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która również przygotowała artykuł nt. Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.


W dniach 4-6 października 2015 r. odbyła się w Międzyzdrojach XI ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Organizatorem spotkania był Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednym z partnerów medialnych był „Handel Wewnętrzy. Rynek-Przedsiębiorstwo. Konsumpcja-Marketing”, którego wydawcą jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Program Konferencji objął sześć paneli dyskusyjnych. W drugim panelu nt. Konsument na tle zachodzących zmian w otoczeniu moderatorem dyskusji była dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, która na konferencję przygotowała również artykuł nt. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych.


W dniu 29 września 2015 r. w siedzibie Instytutu odbyła się konferencję nt: „Polska gospodarka przed wielką zmianą?", na której prezentowane były raporty: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2014 roku". Wybrane zagadnienia z raportów zaprezentowali:
dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK,
prof. zw. dr hab. Juliusz Kotyński, Zakład Koniunktury Światowej,
prof. nadzw. dr Jan Przystupa, Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
dr Janusz Sawicki, Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski, kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej,
dr Jan Piotrowski, Zakład Integracji Europejskiej. 


W dniu 28.09.2015 r. w IBRKK odbyło się spotkanie z udziałem dziennikarzy z cyklu spotkań: „POROZMAWIAJMY O GOSPODARCE - ŚNIADANIE w IBRKK".
Tematem spotkania, które prowadziła prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, było „Polska gospodarka przed wielką zmianą?".
W dyskusji udział wzięli m.in. pracownicy Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski (kierownik), prof. nadzw. dr Jan Przystupa, dr Janusz Sawicki. Pracownicy naukowi IBRKK przedstawili swoje poglądy poparte wiedzą teoretyczną nt. polskiej gospodarki i prognoz na najbliższe lata oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy.


W dniu 13.07.2015 r. w IBRKK odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem dziennikarzy inicjujące cykl spotkań:
„POROZMAWIAJMY O GOSPODARCE – ŚNIADANIE w IBRKK”.
Tematem spotkania, które prowadziła prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, było „Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość”.
W dyskusji udział wzięli m.in. pracownicy Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski (kierownik), prof. nadzw. dr Jan Przystupa, dr Janusz Sawicki i mgr Janusz Chojna, kierownik Zakładu Koniunktury Światowej. Grono wybitnych pracowników naukowych IBRKK przedstawiło swoje poglądy poparte wiedzą teoretyczną nt. polskiej gospodarki i prognoz na najbliższe lata oraz odpowiadało na pytania dziennikarzy.


2 lipca 2015 r. w IBRKK odbyła się konferencja: „Szanse i zagrożenia wzrostu". Była ona okazją do zaprezentowania dwóch corocznych raportów Instytutu „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2013-2016" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014". Konferencję prowadził dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski zaś wybrane zagadnienia dot. koniunktury gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Polsce przedstawili pracownicy IBRKK:
dr Janusz Sawicki: Koniunktura - wybrane zagadnienia i pytania;
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski: Wpływ koniunktury na SHZ Polski. Postępy konsolidacji fiskalnej. Stabilność zewnętrzna;
prof. nadzw. dr Jan Przystupa: Polska - koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016;
mgr Janusz Chojna: XXIV Raport roczny. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014;
dr Wojciech Burzyński: Inwestycje w B+R: wnioski dla Polski. 


29 czerwca 2015 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój" finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", nr 2012/05/B/HS4/04006.
Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. R. Michalski.. Wystąpienia wprowadzające do problematyki konferencji wygłosili:
prof. dr hab. A. Olejniczuk-Merta (IBRKK) - Innowacje społeczne jako narzędzie kreowania produktów systemowych;
prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) - Konsument jako źródło inspiracji i odbiorca innowacji;
prof. dr hab. B. Rok (Akademia Leona Koźmińskiego) - Innowacje w konsumpcji a etyka.
W panelu „Innowacyjna konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy" moderowanym przez prof. dr hab. G. Maciejewskiego (UE w Katowicach) główne wątki dyskusji dotyczyły postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związków między konsumpcją, innowacyjną gospodarką i zrównoważonym rozwojem.
Drugą część konferencji stanowiła sesja plenarna, na którą złożyło się 15 krótkich wystąpień pracowników naukowych z 8 ośrodków akademickich w Polsce.


W dniu 10 czerwca 2015 roku Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur gościł grupę studentów Politechniki Białostockiej i ich opiekuna dr Elżbietę Skąpską z Wydziału Zarządzania PB. Spotkanie prowadziła dr M. Błaszczuk-Zawiła z Zakładu Integracji Europejskiej. W trakcie spotkania pani H. Kępka z Zakładu Koniunktury Światowej przybliżyła studentom działalność Instytutu, w tym odnoszącą się bezpośrednio do funkcjonowania przedsiębiorstw. Poruszono też kwestię współpracy IBRKK z innymi instytucjami otoczenia biznesu. W drugiej części spotkania dr Ł. Ambroziak z Zakładu Integracji Europejskiej przybliżył studentom zagadnienie fragmentaryzacji produkcji i wpływu tego zjawiska na handel międzynarodowy.


W dniach 21 i 22 maja 2015 roku odbyło się w Londynie kolejne wiosenne posiedzenie AIECE organizowane przez National Institute of Economic and Social Research (Londyn). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur reprezentował dr Janusz Sawicki. Tematem konferencji była analiza sytuacji makroekonomicznej w UGiW i całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez EBC polityki monetarnej. Dokonano przeglądu sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach członkowskich UE (więcej).  


W ramach projektu dotyczącego umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią obecnie prowadzone są prace badawcze. Przedstawicielem naszego Instytutu w zespole badawczym jest dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK. Projekt realizowany jest przy współpracy National Centre for Research on Europe University of Canterbury w Christchurch.  


W dniu 2 marca 2015 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy". Współorganizatorem konferencji była Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja była poświęcona ocenie rozwoju handlu wewnętrznego w latach 2009-2014 oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat wpływu rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przedsiębiorstwa handlowe, dostawców i konsumentów. Referaty wprowadzające wygłosili:
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK - Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski, IBRKK - prezentacja do pobrania,
dr Marta Ziółkowska ‒ Franczyza w handlu - ocena stanu i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa - prezentacja do pobrania,
mgr Katarzyna Wasilik - Handel wysyłkowy w Polsce, IBRKK.
W trakcie konferencji przeprowadzono dwie dyskusje panelowe nt:
- Innowacje jako kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych; moderatorem była dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyli: przedstawiciele Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Uniwersytetu Rzeszowskiego i IBRKK.
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w handlu wewnętrznym ‒ ocena stanu, skutki dla klientów i przedsiębiorstw, którego moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestniczyli: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Szczecinie i firmy consultingowej FMCG Business Consulting.  


W dniu 12.01.2015 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Konsumpcja i innowacje zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Współorganizatorem konferencji była firma Goodbrand Social Innovation Partners. Celem konferencji było pokazanie nowego miejsca konsumpcji we współczesnym świecie, wskazanie wyzwań współczesnej konsumpcji i powiązań ich spełnienia z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz wyznaczenie kierunków badań konsumpcji i działań wdrażających efekty badawcze w aspekcie zmierzania do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.
Referaty wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Anna Olejniczuk- Merta - Rola i znaczenie konsumpcji w rozwoju innowacyjnej gospodarki i Paweł Niziński - Czym jest antykonferencja? Dlaczego wykorzystujemy tę formę prowadzenia dyskusji służącej realizacji celów poznawczo-wdrożeniowych?
Następnie odbyły się równolegle sesje dyskusyjne w pięciu zespołach tematycznych:
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Marketingowe i ekonomiczne aspekty innowacji w konsumpcji
- Innowacje a konsumpcja. Konsumpcja a innowacji
- Innowacje społeczne w konsumpcji.
Podsumowanie konferencji stanowiły wystąpienia moderatorów poszczególnych zespołów, którzy przedstawili przebieg dyskusji oraz wnioski wyciągnięte przez ich uczestników. 


Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 
Porozmawiajmy o gospodarce

Polska gospodarka przed wielką zmianą?

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski
kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Dokonane w ciągu 2014 roku znaczne zmiany metodyczne w konstruowaniu rachunków narodowych związane z zastąpieniem dotychczasowego systemu ESA 95 przez system ESA2010 i towarzyszące im zmiany kwalifikacji jednostek do poszczególnych sektorów instytucjonalnych spowodowały, że analiza porównawcza sald wierzytelności tych sektorów możliwa jest tylko dla okresu po 2009 roku. (Dalej)


Prof. nadzw. dr Jan Przystupa
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Wyliczenia kursu równowagi wskazują na nieznaczny, rzędu 1-2% rocznie w latach 2015-2016, potencjał aprecjacyjny realnego deflowanego CPI kursu złotego. Kurs nominalny prawdopodobnie nie zmieni się (4,18-4,20 zł za 1 euro), wzrośnie natomiast jego zmienność. Nie powinno to zmienić relacji między obserwowanym kursem złotego w stosunku do euro i do dolara a kursem opłacalności eksportu. (Dalej)


Dr Jan Piotrowski
Zakład Integracji Europejskiej

Drastyczne pogorszenie sytuacji finansów publicznych w latach 2009-2010 zmusiło władze polskie do podjęcia działań ukierunkowanych na wzrost dochodów i ograniczenie wydatków budżetowych. W wyniku działań o charakterze fiskalnym deficyt sektora finansów publicznych z poziomu 7,9% PKB w 2010 r. został obniżony do 4,3% w 2013 r. i 3,2% w 2014 r. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Targi

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczneNowości wydawnicze
Badania marketingowe. Praktyka nauce - Nauka praktyce Handel wewnętrzny 4 (2015) Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów)
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów)   
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79