Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Dwumiesięcznik "Handel Wewnętrzny": prenumerata roczna 2015 (6 numerów), cena w Instytucie: 240 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Unia Europejska.pl" (poprzedni tytuł "Wspólnoty Europejskie"): prenumerata roczna 2015 (6 numerów), cena w Instytucie: 210 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 

więcej...


 

2 lipca 2015 r. w IBRKK odbyła się konferencja: „Szanse i zagrożenia wzrostu". Była ona okazją do zaprezentowania dwóch corocznych raportów Instytutu „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2013-2016" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014". Konferencję prowadził dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski zaś wybrane zagadnienia dot. koniunktury gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Polsce przedstawili pracownicy IBRKK:
dr Janusz Sawicki: Koniunktura - wybrane zagadnienia i pytania;
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Marczewski: Wpływ koniunktury na SHZ Polski. Postępy konsolidacji fiskalnej. Stabilność zewnętrzna;
prof. nadzw. dr Jan Przystupa: Polska - koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016;
mgr Janusz Chojna: XXIV Raport roczny. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014;
dr Wojciech Burzyński: Inwestycje w B+R: wnioski dla Polski. 


29 czerwca 2015 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój" finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", nr 2012/05/B/HS4/04006.
Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. R. Michalski.. Wystąpienia wprowadzające do problematyki konferencji wygłosili:
prof. dr hab. A. Olejniczuk-Merta (IBRKK) - Innowacje społeczne jako narzędzie kreowania produktów systemowych;
prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińska (UE we Wrocławiu) - Konsument jako źródło inspiracji i odbiorca innowacji;
prof. dr hab. B. Rok (Akademia Leona Koźmińskiego) - Innowacje w konsumpcji a etyka.
W panelu „Innowacyjna konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy" moderowanym przez prof. dr hab. G. Maciejewskiego (UE w Katowicach) główne wątki dyskusji dotyczyły postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związków między konsumpcją, innowacyjną gospodarką i zrównoważonym rozwojem.
Drugą część konferencji stanowiła sesja plenarna, na którą złożyło się 15 krótkich wystąpień pracowników naukowych z 8 ośrodków akademickich w Polsce.


W dniu 10 czerwca 2015 roku Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur gościł grupę studentów Politechniki Białostockiej i ich opiekuna dr Elżbietę Skąpską z Wydziału Zarządzania PB. Spotkanie prowadziła dr M. Błaszczuk-Zawiła z Zakładu Integracji Europejskiej. W trakcie spotkania pani H. Kępka z Zakładu Koniunktury Światowej przybliżyła studentom działalność Instytutu, w tym odnoszącą się bezpośrednio do funkcjonowania przedsiębiorstw. Poruszono też kwestię współpracy IBRKK z innymi instytucjami otoczenia biznesu. W drugiej części spotkania dr Ł. Ambroziak z Zakładu Integracji Europejskiej przybliżył studentom zagadnienie fragmentaryzacji produkcji i wpływu tego zjawiska na handel międzynarodowy.


W dniach 21 i 22 maja 2015 roku odbyło się w Londynie kolejne wiosenne posiedzenie AIECE organizowane przez National Institute of Economic and Social Research (Londyn). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur reprezentował dr Janusz Sawicki. Tematem konferencji była analiza sytuacji makroekonomicznej w UGiW i całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez EBC polityki monetarnej. Dokonano przeglądu sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach członkowskich UE (więcej).  


W ramach projektu dotyczącego umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią obecnie prowadzone są prace badawcze. Przedstawicielem naszego Instytutu w zespole badawczym jest dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK. Projekt realizowany jest przy współpracy National Centre for Research on Europe University of Canterbury w Christchurch.  


W dniu 2 marca 2015 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy". Współorganizatorem konferencji była Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja była poświęcona ocenie rozwoju handlu wewnętrznego w latach 2009-2014 oraz wymianie myśli, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat wpływu rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na przedsiębiorstwa handlowe, dostawców i konsumentów. Referaty wprowadzające wygłosili:
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK - Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski, IBRKK - prezentacja do pobrania,
dr Marta Ziółkowska ‒ Franczyza w handlu - ocena stanu i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa - prezentacja do pobrania,
mgr Katarzyna Wasilik - Handel wysyłkowy w Polsce, IBRKK.
W trakcie konferencji przeprowadzono dwie dyskusje panelowe nt:
- Innowacje jako kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych; moderatorem była dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyli: przedstawiciele Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Uniwersytetu Rzeszowskiego i IBRKK.
- Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w handlu wewnętrznym ‒ ocena stanu, skutki dla klientów i przedsiębiorstw, którego moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestniczyli: przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Szczecinie i firmy consultingowej FMCG Business Consulting.  


W dniu 12.01.2015 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Konsumpcja i innowacje zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Współorganizatorem konferencji była firma Goodbrand Social Innovation Partners. Celem konferencji było pokazanie nowego miejsca konsumpcji we współczesnym świecie, wskazanie wyzwań współczesnej konsumpcji i powiązań ich spełnienia z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz wyznaczenie kierunków badań konsumpcji i działań wdrażających efekty badawcze w aspekcie zmierzania do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju.
Referaty wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Anna Olejniczuk- Merta - Rola i znaczenie konsumpcji w rozwoju innowacyjnej gospodarki i Paweł Niziński - Czym jest antykonferencja? Dlaczego wykorzystujemy tę formę prowadzenia dyskusji służącej realizacji celów poznawczo-wdrożeniowych?
Następnie odbyły się równolegle sesje dyskusyjne w pięciu zespołach tematycznych:
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce
- Marketingowe i ekonomiczne aspekty innowacji w konsumpcji
- Innowacje a konsumpcja. Konsumpcja a innowacji
- Innowacje społeczne w konsumpcji.
Podsumowanie konferencji stanowiły wystąpienia moderatorów poszczególnych zespołów, którzy przedstawili przebieg dyskusji oraz wnioski wyciągnięte przez ich uczestników. 


24 października 2014 r. w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Innowacje społeczne - od idei do upowszechniania efektów" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Iwony Wendel. Organizatorami konferencji byli: IBRKK, ALK oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i firma GoodBrand & Company.
Konferencja, poświęcona praktycznym aspektom innowacji społecznych (ich projektowaniu, realizacji i upowszechnianiu), składała się z dwóch części. W pierwszej przeprowadzono dyskusję panelową, podczas której rozważano kwestie źródeł pozyskiwania informacji nt. innowacyjności społecznej oraz możliwości i zakresu dyfuzji tych innowacji. W panelu uczestniczyli: dr Alicja Adamczak (Urząd Patentowy RP), Leszek Drogosz (Urząd Miasta St. Warszawy), prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Makocka (NCBR), Monika Rozkosz-Deichmann (Fundacja Sedeka), Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego) oraz Piotr Stańczak (Europejskie Centrum Konsumenckie). Druga część konferencji prowadzona była w formie warsztatów dotyczących projektowania innowacji społecznych. Odbywało się 10 warsztatów, które prowadzili praktycy realizujący innowacje społeczne. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących świat praktyki gospodarczej, nauki, instytucji samorządowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Specjalnie na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów”.


22 października 2014 r. odbyła się w IBRKK ogólnokrajowa konferencja „Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Referaty zagajające wygłosili dr hab. Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób integracja europejska wzmocniła naszą gospodarkę i jej międzynarodową konkurencyjność?
  • jak wpłynęła na poziom życia Polaków?
  • co możemy uznać za sukces, a co za porażkę?
  • jakie są największe wyzwania na następną dekadę?

W panelu wystąpili: dr Bohdan Wyżnikiewicz (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), prof. dr hab. Andrzej Kowalski (dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-P I B), prof. dr hab. Leszek Jasiński (Politechnika Warszawska) i jako moderator, dr hab. Ryszard Michalski (dyrektor IBRKK). Ponadto odbyły się dwie sesje. Sesja I. „Innowacyjność i konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE" - moderatorem była prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa).
Sesja II. „Społeczeństwo polskie w integrującej się Europie" - moderatorem był prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa) (więcej). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in.: MG, MNSW, Uniwersytetu Rzeszowskiego, SGH, UE w Katowicach, IERiGŻ-PIB, SGGW, IBRKK.
Na konferencję Instytut przygotował monografię pt. „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej". 


W dniach 5-7 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się jubileuszowa, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty". Tematyka konferencji skupiała się na współczesnych wyzwaniach przeobrażeń marketingu oraz kierunkach rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z partnerów konferencji był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a wśród patronów medialnych znalazł się dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny" wydawany przez Instytut. W konferencji aktywnie uczestniczyli pracownicy IBRKK; Dr Robert Nowacki prowadził debatę panelową poświęconą kierunkom zmian w zachowaniach konsumentów, a mgr Katarzyna Wasilik wypowiadała się na temat idei Sprawiedliwego Handlu.


Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 
Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna

Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczne


Nowości wydawnicze
Handel wewnętrzny 2 (2015) Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016 [2015]
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska – Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty [2015]   
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79