Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

"Konsumpcja i Rozwój": prenumerata roczna 2014 (2 numery), cena: 63 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Unia Europejska.pl" (poprzedni tytuł "Wspólnoty Europejskie"): prenumerata roczna 2014 (6 numerów), cena: 210 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 
Dwumiesięcznik "Handel Wewnętrzny": prenumerata roczna 2014 (6 numerów), cena: 168 zł
Zapraszamy do prenumeraty.

 

więcej...


 

22 października 2014 r. odbyła się w IBRKK ogólnokrajowa konferencja „Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Referaty zagajające wygłosili dr hab. Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób integracja europejska wzmocniła naszą gospodarkę i jej międzynarodową konkurencyjność?
  • jak wpłynęła na poziom życia Polaków?
  • co możemy uznać za sukces, a co za porażkę?
  • jakie są największe wyzwania na następną dekadę?

W panelu wystąpili: dr Bohdan Wyżnikiewicz (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), prof. dr hab. Andrzej Kowalski (dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-P I B), prof. dr hab. Leszek Jasiński (Politechnika Warszawska) i jako moderator, dr hab. Ryszard Michalski (dyrektor IBRKK). Ponadto odbyły się dwie sesje. Sesja I. „Innowacyjność i konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE" - moderatorem była prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa).
Sesja II. „Społeczeństwo polskie w integrującej się Europie" - moderatorem był prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa). (więcej). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in.: MG, MNSW, Uniwersytetu Rzeszowskiego, SGH, UE w Katowicach, IERiGŻ-PIB, SGGW, IBRKK.


W dniach 5-7 października 2014 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się jubileuszowa, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty". Tematyka konferencji skupiała się na współczesnych wyzwaniach przeobrażeń marketingu oraz kierunkach rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednym z partnerów konferencji był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a wśród patronów medialnych znalazł się dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny" wydawany przez Instytut. W konferencji aktywnie uczestniczyli pracownicy IBRKK; Dr Robert Nowacki prowadził debatę panelową poświęconą kierunkom zmian w zachowaniach konsumentów, a mgr Katarzyna Wasilik wypowiadała się na temat idei Sprawiedliwego Handlu.


18 lipca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Importance of the Visegrad cooperation in changing European and global circumstances" zorganizowana przez Visegrad Fund we współpracy z Instytutem Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk, Instytutem Badań Ekonomicznych Słowackiej Akademii Nauk oraz Instytutem Polityki Europejskiej w Pradze.
W konferencji uczestniczyła dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK przedstawiając prezentację nt. „Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and USA: A View from Poland". 


W Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 7 lipca 2014 r. odbyła się konferencja nt. „Sprawiedliwy Handel a zrównoważona konsumpcja" zrealizowana w ramach grantu „Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce" nr 2011/03/B/HS4/03727 (NCN).
Wybrane zagadnienia zaprezentowane na spotkaniu:
Rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle krajów UE, Tadeusz Makulski (Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu);
Społeczna odpowiedzialność biznesu a Sprawiedliwy Handel, prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison);
Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu na przykładzie łódzkich konsumentów, mgr Natalia Szubska-Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki);
Znaczenie świadomości konsumentów dla rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu i zachowań konsumentów, prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło (SGH), dr Małgorzata Radziukiewicz (IBRKK);
Sprawiedliwy Handel z perspektywy producentów. O handlu czekoladą z Wybrzeża Kości Słoniowej, dr Błażej Popławski (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne).


W dniu 3 lipca 2014 r. w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: „Dylematy rozwojowe polskiej gospodarki”. Na konferencji zaprezentowane zostały coroczne raporty Instytutu: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014”, „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2013 roku” oraz „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2012-2015”. Wybrane zagadnienia z raportów zaprezentowali prof. J. Kotyński, dr J. Sawicki, dr J. Przystupa, dr J. Piotrowski, prof. K. Marczewski, mgr J. Chojna i dr W. Burzyński.


W dniu 4 czerwca 2014 r., w IBRKK odbyła się konferencja międzynarodowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji" nr 2011/03/B/HS4/04417. Konferencja składała się z czterech sesji: Sesja I. Nowe podejście do konsumenta - procesy nieświadome i automatyczne - prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison). Sesja II. Kompetencje współczesnego konsumenta - prezentacja wyników badań z projektu badawczego finansowanego przez NCN - prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski. Sesja III. Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - dr Wilhelma Nikitina (Łotwa), prof. dr hab. Jurij Paczkowski (Ukraina). Sesja IV. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań legislacyjnych - Piotr Stańczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Gości powitał dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor Instytutu. Sesje I i III prowadziła prof. dr hab. Anna Dąbrowska, z-ca dyrektora IBRKK, sesję II poprowadził dr hab. Felicjan Blok, prof. PCz a sesję IV – dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW. W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich w kraju i z zagranicy.


W dniu 27 maja br. National Chengchi University (NCCU) w Tajpej na Tajwanie zorganizował międzynarodową konferencję pt. Proactive EU FTA Strategy and EU - Asian Economic Interactions. Uczestnikami konferencji, oprócz pracowników naukowych NCCU, byli naukowcy z czterech krajów Unii Europejskiej (Francji, Niemiec, Polski i Węgier) oraz z Australii, Hongkongu, Indonezji i Korei Płd. Gościem z Polski była dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, która przedstawiła referat pt. Transatlantic Trade and Investment Partnership: Polish Perspective. Jej wyznaczonym dyskutantem był prof. SanYi Yang z National Chung Hsing University. Referat wstępny pt. South- Economic Relations in the 21st Century wygłosił prof. Marc Williams z University of New South Wales.
Program konferencji dostępny jest tu.


W dniach 22-23 kwietnia 2014 r. w Helsinkach odbyła się wiosenna sesja Grupy Roboczej ds. Handlu Światowego i Cen Surowców Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade). Organizatorem sesji był fiński instytut ETLA (The Research Institute of the Finnish Economy). W pracach przebiegających równolegle w dwóch zespołach badawczych uczestniczyli przedstawiciele IBRKK - dr Łukasz Ambroziak w zespole ds. handlu światowego i Janusz Chojna w zespole ds. cen surowców. Zadaniem zespołów było opracowanie prognoz handlu światowego i cen surowców na lata 2014-2015.
Wyniki prac można znaleźć na stronie internetowej IBRKK poświęconej współpracy zagranicznej
8 kwietnia 2014 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się otwarte seminarium, na którym prezentowany był raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013". Z referatami wystąpili: mgr Janusz Chojna nt. Napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycji sektora zagranicznego w Polsce, dr Łukasz Ambroziak nt. Miejsca nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, dr Wojciech Burzyński nt. Warunków poprawy pozycji innowacyjnej kraju i mgr Agata Wancio (SGH) nt. Roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w awansie innowacyjnym Chin. Materiał informacyjny i prezentacje referatów są dostępne na stronie seminarium

10 marca 2014 r. w Brukseli rozpoczęła się czwarta runda rokowań w sprawie transatlantyckiej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) z udziałem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dr Ewa Kaliszuk, prof. IBRKK, analizuje m.in. potencjalne korzyści wynikające z umowy TTIP dla europejskich konsumentów w artykule zamieszczonym na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki" zorganizowana przez IBRKK i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji (POHiD). Powitanie gości oraz słowo wstępne wygłosili dr hab. Ryszard Michalski, dyrektor IBRKK i dr Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny POHiD. W części I poświęconej prezentacji treści rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2013. Rynek artykułów żywnościowych" referaty wygłosiły: dr U. Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK, dr L. Kuczewska, IBRKK, dr hab. H. Górska-Warsewicz, prof. SGGW, dr R. Nestorowicz i dr M. Stefańska z UE w Poznaniu oraz dr hab. A. Grzesiuk, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W części II konferencji odbył się panel nt. Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji żywności - ocena stanu, kierunki zmian, którego moderatorem była dr hab. G. Śmigielska, prof. UE w Krakowie. W dyskusji panelowej udział wzięli Pan Andrzej Wojciechiwicz - doradca i przedstawiciele: POHiD, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności i IBRKK. 


Archiwum wydarzeń Instytutu  >> 
 
Marka Polskiej Gospodarki

Portal handelUE.pl

Sala konferencyjna

Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczne


Nowości wydawnicze
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014] Handel wewnętrzny 3 (2014) Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2015 r. (6 numerów)
Konsumpcja i Rozwój 2/2014 Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2015 r. (4 numery) Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2015 r. (6 numerów)
Unia Europejska.pl 3/2014 (226). Dwumiesięcznik   
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79